Skip to main content

Declaració d’Igualtat i Responsabilitat Social

Conscient que la gestió empresarial ha d’estar d’acord amb les necessitats i demandes de la societat, TALHER declara el seu compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes en el si de l’empresa i l’aplicació efectiva de polítiques per a la consecució d’aquest principi, dins dels termes que preveu la Llei Orgànica 3/2007.

En tots i cadascun dels àmbits de l’empresa -des de les condicions de treball, els serveis prestats o la comunicació- TALHER assumeix la igualtat de tracte i oportunitats sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe.

Els principis enunciats es porten a la pràctica a través de l’elaboració i aplicació d’un Pla d’Igualtat en l’Empresa i d’altres mesures com l’establiment de protocols de prevenció i actuació per a casos d’assetjament laboral i sexual .

Dins del seu projecte social, Talher també treballa per la integració laboral dins de la seva plantilla, de dones víctimes de violència de gènere.

Som rigorosos amb la legislació vigent i estenem aquest compromís per mitjà d’una exigència de certificació en RSE, la Norma IQ NET SR 10. Aquesta certificació implica el compliment i compromís amb els requeriments de la norma en matèria de rendició de comptes, transparència, comportament ètic, respecte als grups d’interès, respecte al principi de legalitat, respecte a la normativa internacional de compliment i respecte als drets humans. Si desitja ampliar informació, podeu consultar la nostra Política de Responsabilitat Social.

Igualment, TALHER es compromet amb les persones que formen part de l’organització, per mitjà de la Norma EFR, a oferir mesures de conciliació adequades a la seva cultura i marc de negoci, entenent com a tal la suficient flexibilitat atesa per l’empresa per cobrir les necessitats personals i familiars dels seus col·laboradors, d’acord i equilibri amb els objectius de la companyia.

La direcció i tots els empleats assumeixen el compromís contingut en aquesta declaració.

Certificaciones