Skip to main content

Política de privacitat del Canal Ètic

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Identitat: TALHER S.A.  (d’ara endavant, la «Companyia»)
CIF: A08602815
Adreça postal: CALLE QUINTANAVIDES S/N 19 BLOQUE 4 PLANTA 1, 28050 MADRID
Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en el correu electrònic rgpd-talher@talher.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les informacions relatives al fet de cometre irregularitats o infraccions penals i administratives greus o molt greus o actes contraris a l’ètica, la legalitat o les normes corporatives de la Companyia i dur a terme les actuacions necessàries per a la investigació dels fets denunciats, incloses, si escau, les mesures disciplinàries o legals que poguessin correspondre.

Les dades seran tractades aplicant la més estricta confidencialitat i no seran utilitzades per a cap altra finalitat diferent de la indicada. En particular, en el cas d’identificació, es garantirà la confidencialitat de la persona que hagués posat els fets en coneixement de la Companyia.

 

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica del tractament és el compliment de l’obligació legal de la Companyia conforme a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El tractament de les seves dades personals és estrictament necessari per gestionar el Canal Ètic i donar compliment a les esmentades obligacions legals.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades que siguin objecte de tractament es conservaran en el sistema d’informació durant el temps imprescindible per decidir sobre si escau iniciar una recerca sobre els fets informats, així com per evidenciar el funcionament correcte del sistema.

No obstant això, s’atendrà, en tot cas, als terminis disposats en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades seran tractades pel nostre proveïdor, Navex Global, com a gestors del Canal.

Cal tenir en compte que Navex Global pot dur a terme altres tractaments respecte de les seves dades personals en qualitat de Responsable de Tractament i d’acord amb la seva política de privadesa pròpia. La Companyia no assumeix cap responsabilitat respecte els tractaments de les seves dades personals que aquest proveïdor pugui dur a terme per a finalitats pròpies.

Addicionalment, les dades podrien comunicar-se a altres destinataris quan sigui necessari en el marc de la investigació d’uns fets concrets, com ara investigadors / detectius privats i assessors externs, així com advocats i procuradors per a la tramitació dels procediments sancionadors o penals que escaiguin.

Les dades també podran ser comunicades al Ministeri Fiscal, les forces i cossos de seguretat, així com a autoritats judicials o administratives quan sigui pertinent o necessari.

 

Quins són els seus drets?

Pot sol·licitar a la Companyia confirmació sobre si les seves dades personals estan sent tractades en el marc de la gestió del Canal Ètic i, en cas afirmatiu, accedir-hi i sol·licitar-ne una còpia. Així mateix, pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Tingui en compte que en tot cas s’exclourà del dret d’accés la identitat de qualsevol persona informant altres tercers implicats. També podrà limitar-se l’exercici del dret d’accés quan pugui posar en perill o incidir, directament o indirectament, en el curs d’una investigació.

En el cas que la persona a la qual es refereixin els fets relatats en la comunicació o a la qual es refereixi la revelació pública exercís el dret d’oposició, es presumirà que, excepte prova en contrari, existeixen motius legítims imperiosos que legitimen el tractament de les seves dades personals.

Per exercir els drets citats, haurà d’adreçar una comunicació escrita o electrònica les adreces de contacte facilitades en el primer epígraf d’aquesta política.

Finalment, se l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Logo Talher

Certificaciones